Levanger 2011

Levangersteinen

Levangersteinen

Tid: 6. og 7. oktober 2011
Sted: HiNT, Røstad, Levanger
Påmeldingsfrist: snarest – meld deg på      

Målgruppe:
Historieinteresserte, fagfolk, lærere i skolen, studenter og andre.               

Arrangør:
Levanger kommune i samarbeid med
Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU              

Formålet med seminaret
Å presentere ny kunnskap samt formidle lite tilgjengelig kunnskap om utviklingen i Levangerområdet i perioden frå ca år 1000 fram til i dag, med spesielt blikk på urbaniseringstendenser og byutvikling i området. Det legges opp til en tverrfaglig tilnærming med deltakelse av historikere, arkeologer, kunsthistoriker og andre.                

Program som PDF    

Dag 1: Urbaniseringstendenser i Levangerområdet før reformasjonen               

Tidsramme: 10.00 – 17.00              

 • 10.00: Velkommen ved ordfører Robert Svarva
 • 10.05: Innledning ved møteleder Knut Paasche (NIKU)
 • 10.15: Levanger og dei store byhistoriske spørsmåla.
  Ola Svein Stugu (NTNU)
 • 10.40: Hvordan så landskapet rundt Levanger ut for tusen år siden? En kvartærgeologisk tilnærming.
  Ole Sivert Hembre (Nord-Trøndelag fylkeskommune)
 • 11.00: Spørsmål, kommentarer.
 • 11.15: Kaffe og beinstrekk
 • 11.35: Sentrumsdannelser i Trøndelag i lys av arkeologiske funn
  Frans-Arne Stylegar (Vestfold fylkeskommune)  
 • 12.05: Sentralgårder og sentrumsdannelser i vikingtid og middelalderbrudd og kontinuitet.
  Merete Røskaft (Universitetet i Nordland)
 • 12.35: Spørsmål og kommentarer
 • 13.00: Lunsj
 • 14.00: Kva fortel mellomalderkyrkja og bybrua om verksemd på Levanger i høgmellomalderen?
  Øystein Ekroll (NDR/NTNU)
 • 14.30: Levangersteinen, Middelalderkirkene på Innherred i europeisk perspektiv.
  Sverre Krüger
 • 15.00: Hva kan vi lese av kulturlagene?
  Eirik Solheim (Nord-Trøndelag fylkeskommune)
 • 15.30: Pause og beinstrekk
 • 15.45: Paneldiskusjon: Hva slags bosetting/bebyggelse var det på Levanger i middelalderen?
  Ved møteleder Knut Paasche (NIKU)
 • 17.00: Tilbud om byvandring for seminardeltakerne. 
  Påmelding innen kl. 14.00.  
 • 19.00: Middag Thon Backlund Hotell. 

 
Dag 2: Det etterreformatoriske Levanger             

 • 09.00: Innledning ved møteleder Ola Svein Stugu.
 • 09.10: Den fysiske tettstedutviklingen på Levanger fram til 1836. 
  Jan Brendalsmo (NIKU
 • 09.30: Marsimartnan og Levanger – om grunnlaget for tettsteddannelse i tidlig nytid.
  Ida Bull (NTNU)  
 • 10.00: Spørsmål og drøfting
 • 10.15: Kaffe, beinstrekk
 • 10.30: Kjøpstad i bakevja? Levanger fram til andre verdenskrig. 
  Pål Thonstad Sandvik (NTNU)  
 • 11.00: Stagnasjon og dynamikk i Levanger etter krigen. 
  Ola Svein Stugu (NTNU)  
 • 11.30: Spørsmål og kommentarar.
 • 11.45: Beinstrekk
 • 12.05: Levangers fortid – en ressurs for Levangers og Innherreds framtid? Innledning til avsluttende debatt.
  Sverre Krüger
 • 13.00: Lunsj, avreise

            

Det knyttes også kveldsforedrag til seminaret – onsdag 5. og torsdag 6. oktober.
I tillegg legges det opp til en ”amnestidag” onsdag 5. oktober på Levanger.                

Bakgrunn for seminaret:
Bakgrunnen for seminaret er at Levanger i år markerer sin historie gjennom 1000 år. Jubileet er forankret i en omtale av Levanger i Gunlaug Ormtunges Saga, der handlingen er lagt til en gang mellom 1008 og 1012.
Levanger fikk sin bystatus for 175 år i 1836 som første by i Nord-Trøndelag og Riksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning av trehusbyen.   
Seminaret tar utgangspunkt i behovet for å bringe fram ny og mer sikker kunnskap om Levangers historie gjennom de siste 1000 år.             

Kort om NIKU: –  www.niku.no/
Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern.
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.
For tiden leder NIKU et forskningsprosjektet som ser på etterreformatoriske arkeologiske kulturlaget som kilde til kunnskap, og vern og forvaltning av disse. Prosjektet er finansiert av gjennom Norges forskningsråd.      

Påmeldingsfrist: 29. september 2011  - meld deg på      

Andre spørsmål: Servicekontoret Levanger, tlf. 74 05 25 00,
e-post: postmottak@levanger.kommune.no            

Odd Håpnes, e-post: odd.hapnes@levanger.kommune.no

0 kommentarer

0 kommentarer.

RSS

Beklager, kommentarfeltet er stengt.